Wie was de nederige dichter van de slechte verzen?

Justus van Effen (1684-1735) introduceerde met zijn Hollandsche Spectator in de Nederlandse taal een nieuw genre tijdschrift, waarin commentaar werd geleverd op de samenleving. Tevoren had hij al periodieken in het Frans uitgegeven, waaronder Le Misantrope (1711-1712). Pas na zijn overlijden verscheen een Nederlandse versie.[1] In het eerste vertoog legt Van Effen uit dat zijn betiteling Misantrope verwijst naar een bijzondere “liefde voor het menschelyk geslacht” met als enige beweegreden “hunne bespottelykheid en buitensporigheden, en de leelykheid hunner ondaaden, in den dag te stellen”. Hij is iemand die ‘geen anderen regel erkent dan eene verlichte rede, zonder zich aan het gevoelen der menigte te kreunen’. Om “de dwaasheid en de gebreeken” te bevechten maakt hij gebruik van spotternij. Met dat wapen gaat hij tekeer tegen het “vervaarlyk aantal van slechte schryvers” en hun “vloed van prulschriften”. Zonder bronvermelding rijmt hij dan:[2]

          Die werken vinden toch, hoe zot ze ook moogen weezen,

          Een boekwurm, die ze drukt, en gekken die ze leezen.

 

Een variant op dit rijmpje vinden we terug in het derde deel van De Misantrope:[3]

          Hun vaerzen vinden toch, hoe slecht zy moogen weezen,

          Een Boekwurm die ze drukt en gekken die ze leezen.

Nu hekelt Van Effen de voorwoorden (‘voorredenen’) van boeken waarin de schrijver de lezer wil paaien door zich zelfs te vernederen. Hij verwijst dan naar een Nederlandse dichter, die beweert dat hij zijn werk niet zou laten drukken hebben “’t en waare zyn Boekverkoper hem verzekerd hadde, dat de Nederduitsche vaerzen wel aan den man willen, al zyn ze noch zoo slecht, en dat men met waarheid op de Hollandsche Poëeten toepassen kan, het gene Despreaux van de Fransche zegt”. Daarop volgt dan het vermelde citaat, een vertaling van een vaak geciteerd vers van Boileau-Despréaux waarin hij de veelschrijverij van Madame Scudéry hekelt:[4]

          Bien heureux Scudéry, dont la fertile plume

          Peut tous les mois, sans peine, enfanter un volume !

          Tes écrits, il est vrai, sans art & languissans,

          Semblent ête formés en dépit du bon sens :

          Mais ils trouvent pourtant, quoi qu’on en puisse dire,

          Un marchand pour les vendre et des sots pour les lire.

Een variant op het Nederlandse versje vond ik in een satirisch gedicht van 1742:[5]

          Niettegenstaande vinden deze

          Hun werken nog ten leste in ’t endt

          Veel gekken die ze gaarne leezen,

          Een Boekwurm, die ze veilt en vendt.

Veertig jaar later verscheen nog volgende variant:[6]

          Geleerd en ongeleerd, ’t schryft al wat schryven kan.

          De Boeken raken nog al veeltyds aan den man.

          Zy vinden reis op reis, hoe zot ze ook mogen wezen,

          Een Boekwurm, die ze drukt, en gekken, die ze lezen.

 

Ten slotte dook het versje nog op rond 1820 in onderstaande melding.[7] 

[1] J. van Effen, De misantrope, of de gestrenge zedenmeester (Amsterdam, Hermanus Uytwerf, 1742-43; Arent van Huyssteen, 1745). We citeren uit de tweede druk (Amsterdam, Fredrik de Kruyff & Hermanus van Werven, 1758).

[2] Van Effen (1758) deel 1 p 7.

[3] Van Effen (1758) deel 3, vertoog 35, p 235.

[4] Nicolas Boileau-Despréaux, Satire II, vers 77 (1664).

[5] Jochem Jaspers van Heythuys [Willem van Haren], Kool voor raapen, opgedist in de keukens van nyt en eigenbaat, gehuisvest in 't land van na-druk zonder end (Harderwijk, D. van Lennep, 1742) p 5.

[6] De vrolyke zanggodinnen, of mengelwerk van vernuft - Tweede deel (Amsterdam: Petrus Conradi & Harlingen, Volkert van der Plaats, 1782) p 282.

[7] Naamlijst van Nederduitsche Boeken, kaarten prentwerken, enz. (1819-1823) (Amsterdam 1823 p 32); Het Graauwe Mannetje, of de dwaasheden van den dag (Amsterdam 1819-1820) was een satirisch toneelblad.

 

Maar wie is nu die Hollandse poëet die bekende dat zijn verzen slecht waren? Riet van Vliet in een bijdrage over De Misantrope meldt: “Van Effen verwijst alleen naar Franstalige schrijvers; Nederlandse tijdgenoten komt men in de Misantrope niet tegen. Op één na: Vondel duikt als lichtend voorbeeld op in deel 3 in een vertoog over de kwaliteit van hedendaagse schrijvers”, waarna ze het bekende citaat laat volgen.[1] In de tekst van De Misantrope staat geen naam vermeld, alleen “een Neerduitsch Dichter die zyne werken onlangs uitgegeeven heeft”.[2] Het betreffende vertoog is een vertaling uit Van Effens La Bagatelle van 10 november 1718.[3] Daarin is sprake van “un Poëte Hollandois de nouvelle date” en verder zonder het citaat van Boileau. In de Nederlandse versie van De Misantrope heeft de vertaler zich wel wat dichterlijke vrijheden veroorloofd.[4] Echter, de dichter van de ‘slechte maar verkoopbare’ verzen kan dus duidelijk niet Vondel zijn geweest want die was in 1718 al bijna 40 jaar overleden![1] Rietje van Vliet, ‘Misantrope, of de Gestrenge Zedenmeester (1742-1745)’ in Encyclopedie Nederlandstalige Tijdschriften; https://www.ent1815.nl/m/misantrope-of-de-gestrenge-zedenmeester-1742-1745/

[2] Van Effen (1758) deel 3 p 234.

[3] J. van Effen, La Bagatelle ou Discours ironiques (Amsterdam, H. du Sauzet & N. Viollet, 1718) p 14.

[4] Pieter Le Clercq (1687-1759), politicus die ook als vertaler en historicus actief was.

Een Frans voorbeeld

 

De Franse dichter Isaac de Benserade zette de Metamorfosen van Ovidius om in de middeleeuwse versvorm van het rondeel. Zijn boek kwam uit in een luxe-editie (1676) met grote financiële steun van de Franse koning Louis XIV, die hem om dit soort dichtwerk verzocht had. Het boek werd echter een flop en wellicht had de auteur de bui al zien hangen in zijn voorwoord (uiteraard ook in de vorm van een ‘rondeau’):

Pour moi, parmi des fautes innombrables,

Je n’en connois que deux considérables

Et dont je fais ma déclaration :

C’est l’entreprise et l’exécution,

À mon avis, fautes irréparables

Dans ce volume

Ik waag me niet aan een rondeau en houd het bij volgende rijmvertaling:

Onder mijn vele fouten ontelbaar,

Ken ik er wel twee onmiskenbaar

Waarvan hier nu mijn verklaring:

Dat is de opzet en de uitvoering,

Volgens mij fouten onherstelbaar,

Van dit boek.

Overtollige zedigheid

Het is onnodig, Joost! dat ge in uw voorbericht

Voor kunsteloos verklaart het geen gy hebt gedicht,

Maar ik wil evenwel uw zedigheid niet wraken,

Dewyl zy waarheid is, want dat zulk verzenmaken

Juist niet veel kunst vereischt, ziet elk op 't eerst gezigt.

P.G. Witsen Geysbeek, Puntdichten (Amsterdam, C.L. Schleijer, 1834)

Van dezelfde 'eene oude waarheid':

Geen werkman, voor zo verre ik weet,

Bemint zijn eigen werk

Zo sterk

Als een poëet.

Kladboeksken

De Ieperse arts Frans Donaet Van Daele gaf in 1805-1806 het tijdschrift Tydverdryf uit, met veel eigen dichtwerk en taalkundige beschouwingen. Hij lijkt zich in het voorwoord van zijn ‘kladboeksken’ ook bescheiden op te stellen, met deze poëtische versie van een Latijns epigram van John Owen:

Die wilt aen allen man behaegen,

Moet ook aen Sotten hulde opdraegen:

Een kleyn tal Lésers my vernoegt;

Jae ik vernoege my met eenen;

En soo dit lésen niemand voegt,

‘K ben ook te vré met geenen.

 

Verder vertaalt hij een vers van Martialis als volgt:

Hier sult gy nu iet goeds in vinden, dan iet slechts.

Dan iet van ’t midden-slach, iet rechts, iet averechts;

Toch, Léser, wil daerom noch werk noch insicht vloeken;

’T word alles soo gemaekt, men vind geene andre boeken.

 

Jan Goeree (Mengel-poëzy; Amsterdam 1734) geeft toe dat het hem vaak ontbreekt aan inspiratie om zijn grollen te rijmen:

Grollen op Vloey-papier

Ik wond myn Grillen in het Graf-schrift van Heer Gril;

En wyl myn Grollery niet heel wel vloeijen wil,

(Een ongeluk dat my gebruyd heeft al myn leeven)

Heb ik ze deelsgewys op Vloey-papier geschreeven.

 

Hermanus van den Burg (Mengelpoëzy, 1718-30) erkent zijn dichtsels als: "meest alle ontydig ofte al te schielijk geboren kinderen, die geen nood hebben van aan de nakomelingen te verveelen, alzo zy onder de styfsel en mostert, zoo niet op de sekreeten [toiletten], zekerlijk hun kerkhof zullen vinden" en elders bekent hij:

Als 'k geld heb is 't voor my onmogelyk te blokken,
 
En al wat ik dan schryf verdient niet dat men 't leest;
 
Vraagt gy waarom, myn Vriend? om dat ik dan myn geest
 
In Bacchus kelder spil, of onder Venus rokken
 

De strafste zelfkritiek bood Jacob Koeman (1662) in een voorwoord op zijn dichtwerk, waarbij hij zich voorstelt “als een ongeletterde, onnosel in rym, onkundigh in redenkunst, ongeoeffent in welsprekentheit, onbequaem om duits en onduits van elckandere te schiften, onaengenaem zoo in de uitvinding, als schickinge der stoffe: kort om, als een, die van brein en styl, boers en slecht is”!  Schouwspels beschouwing ofte ware afbeelding van de hedendaeghse tooneelhandel (Amsterdam, Jacobus van den Bergh, 1662). P.G. Witsen Geysbeek in Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters (Amsterdam, C.L. Schleijer, 1823, deel 4 p 95) noteert bij dit citaat “dat de goede man de zuivere waarheid gesproken heeft”.

Voltaire heeft nog een troostend woord:

Slechte boeken zijn vaak bijzonder nuttig, omdat ze aanleiding geven tot het schrijven van goede boeken. Voltaire Briefwisseling met Frederik de Grote, 1736-1778 (Amsterdam: Van Gennep, 2007) p 799

 

zie 'de buitenspoorige poëet'

Voorwoord à la mode?

Via Gerrit Komrij (Halfgod verzamelaar; 2012  p 114) ontdekte ik de schrijfster Delphine Gay of Madame Émile de Girardin en meer bepaald haar geestige boek Le Lorgnon (Paris, Charles Gosselin, 1832): een lorgnet (knijpbril) laat toe de gedachten te lezen van de persoon die men bekijkt. Haar ironiserende stijl blijkt al direct uit het grappige voorwoord dat ik hier vrij vertaal (noteer dat zij zich verschuilt achter een mannelijk pseudoniem, zoals meerdere schrijfsters in die tijd deden).

Dit voorwoord is geenszins volgens de mode, daarover maakt de auteur zich geen illusie. Ten eerste is het geschreven door hem zelf, een grove fout waar men niet meer in vervalt; vervolgens is het niet langer dan het werk zelf, is het ook niet beter en bewijst het niet dat de auteur uitstekend is; het is geenszins dreigend en bevat geen aankondiging van een half dozijn boeken in hetzelfde genre dat men zich voorneemt onophoudelijk te publiceren; het beledigt geen regering, voorbije, huidige of toekomstige; het onderstreept niet de verdienste van hedendaagse auteurs met verwerping van alles wat tot op heden succes heeft gehad. De auteur bewijst er niet in dat alleen zijn vrienden kunnen schrijven, dat alleen zij beschikken over originaliteit en genie. Niet dat hij geen spirituele vrienden heeft en niet fier is op hun talenten, maar ongelukkiglijk hebben zij dat zelf aangetoond door hun sublieme verzen, hun welsprekend en poëtisch proza; en hun beroemdheid is zo groot dat men niet zou kunnen menen hun reputatie nog meer te vestigen dan er wat aan toe te voegen. Het grote charlatanisme van persoonsnamen zal dus niet het belang uitmaken van dit voorwoord; het zal zelfs geen lofzang bevatten op hen die zich hiervan bewust moeten zijn in de kranten. Geen enkele ijdelheid wordt erin gesmeekt; het vleit geen haat van enige partij of kwaadaardigheid van enig kliekje. Kortom, dit voorwoord zal zo onbetekenend zijn als het boek zelf.

Het doel van dit voorwoord is evenmin te wijzen op een grote en sublieme filosofische gedachte die men is vergeten in het werk tot uiting te laten komen. De auteur pretendeert niet school te maken, een stijl uit te vinden, grote morele, politieke of literaire waarheden aan te tonen; hij heeft niets willen bewijzen, niets schilderen; zijn werkwijze is geen systeem, zijn personages zijn geen portretten. Hij  beoogt niet de maatschappij te corrigeren en zou integendeel ontgoocheld zijn dat deze veranderde, want zij bevalt hem zoals ze is, zij pleziert en inspireert hem. Hij koestert alle belachelijkheden die hij erin ontdekt omdat deze hem geruststellen en hem machtigen al degene die hij had te behouden; belachelijkheden waarmee hij zelf goedmoedig lacht wanneer hij ze waarneemt. Zoals hij zonder pretentie schrijft, zo wil hij evenzeer behandeld worden. Het doel van dit voorwoord is dus te verklaren dat hij deze bladzijden voor zichzelf geschreven heeft, uit plezier, zonder vooruitzicht ze te publiceren, zonder te denken dat men ze moest lezen, en dat hij er geen enkel belang aan hecht; ziedaar zijn enige originaliteit.

[Dit boek richt zich] tot deze spirituele en toegeeflijke lezers die steeds een beetje erkentelijkheid hebben voor het boek dat hen hielp een uurtje wachten door te brengen tussen een affaire en een pleziertje, tussen een vaarwel en een weerzien. Deze categorie omvat de mannen die zich vervelen en de vrouwen die liefhebben, en is dat niet ongeveer de helft van de wereld!